نانوفناوری یکی از فناوریهای غالب سالهای اخیر و پرنفوذترین آنها در سایر فناوریهای موجود دنیا به حساب می آید که در حوزه مهندس نانوالکترونیک نانوفناوری بسیار نفوذ نموده است.

شرکت آرمان جستجوگران انرژی نور (ASEPE) در این حوزه در آن بخشی که در داخل کشور بشود بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته عملی گردد متمرکز شده است. از جمله آن میتوان به سنسورهای گاز مبتنی بر نانومواد اشاره نمود. سنسورهای گاز منواکسید کربن، سولفید هیدروژن و …. (AGS-001, 002) نمونه ای از این محصولات میباشد.

تصویر سنسور گاز + تصویر پایه نانوالکترونیک