بکارگیری نانوتکنولوژی در صنعت اپتیک و فتونیک از جمله دستاوردهای سالهای اخیر حوزه مهندس نور میباشد.

در این راستا میتوان به اشکارسازهای نوری مبتنی بر نانوذرات و یا نقاط کوانتومی اشاره نمود که براحتی در داخل کشور قابل ساخت و عرضه است.

در این راستا شرکت آرمان جستجوگران انرژی نور (ASEPE) یکی از محصولاتش را به طراحی و ساخت سنسورهای مادون قرمز نزدیک، میانی و دور مبتنی بر نقاط کوانتومی قرار داده است. محصول سریعترین آشکارساز مادون قرمز میانی ۳ تا ۵ میکرون این شرکت (AMIRPD-001) با ۱۰ مگا سمپل در ثانیه یکی از سریعترین آشکارسازهای مبتنی بر نانوفناوری حال حاضر میباشد.

(تصویر آشکارساز+ تصویر پایه در این حوزه)