نانوکلوئید ها یکی دیگر از حالات ممکنه نانومواد هستند. در این حالت یک حلالی مثل آب یا حلال های آلی بستری برای حفظ نانوذرات هستند. در این شکل از نانومواد با استفاده از فناوریهای خاص نانوذرات در حلال معلق نگه داشته میشود.
ادامه مطلب