• واحد بازرگانی : 04133894109 همراه : 09143134280

ثبت نام | ورود

نانوفتونیک

بکارگیری نانوتکنولوژی در صنعت اپتیک و فتونیک از جمله دستاوردهای سالهای اخیر حوزه مهندس نور میباشد. در این راستا میتوان به اشکارسازهای نوری مبتنی بر نانوذرات و یا نقاط کوانتومی اشاره نمود که براحتی در داخل کشور قابل ساخت و عرضه است.
ادامه مطلب

نانوالکترونیک

نانوفناوری یکی از فناوریهای غالب سالهای اخیر و پرنفوذترین آنها در سایر فناوریهای موجود دنیا به حساب می آید. در حوزه مهندس الکترونیک نانوفناوری بسیار نفوذ نموده است.
ادامه مطلب