بکارگیری نانوتکنولوژی در صنعت اپتیک و فتونیک از جمله دستاوردهای سالهای اخیر حوزه مهندس نور میباشد. در این راستا میتوان به اشکارسازهای نوری مبتنی بر نانوذرات و یا نقاط کوانتومی اشاره نمود که براحتی در داخل کشور قابل ساخت و عرضه است.
ادامه مطلب