• واحد بازرگانی : 04133894109 همراه : 09143134280

ثبت نام | ورود

عضوء هیئت مدیره
دکتر قاسم رستمی رزومه و فعالیت ها دوره های تحصیلی: کارشناسی : دانشگاه ارومیه، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، رشته مهندسی الکترونیک (سال ۱۳۷۵-۱۳۸۰ ) کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، رشته مهندسی الکترونیک نوری (سال …

دکتر قاسم رستمی

رزومه و فعالیت ها

دوره های تحصیلی:

کارشناسی : دانشگاه ارومیه، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، رشته مهندسی الکترونیک (سال ۱۳۷۵-۱۳۸۰ )

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، رشته مهندسی الکترونیک نوری (سال ۱۳۸۰-۱۳۸۲ )

دکترا: دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، رشته مهندسی برق گرایش مخابرات نوری (سال ۱۳۸۵-۱۳۹۱ )

عضوء هیئت مدیره شرکت آرمان جستجوگران (سال ۱۳۹۳ تاکنون)

مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی: بیش از ۴۰ مقاله  ISIتاکنون

مقالات کنفرانس: بیش از ۵۰ مقاله در کنفرانسهای بین المللی تاکنون