• واحد بازرگانی : 04133894109 همراه : 09143134280

ثبت نام | ورود

رییس هیئت مدیره و مدیر فنی
دکتر محبوبه دولتیاری دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تبریز استادیار دانشگاه تبریز  (سال ۱۳۹۱-۱۳۹۳) دوره تحقیقاتی با بورس دانشگاه کلن آلمان  ( سال ۱۳۹۶و همکاری تا کنون ادامه دارد.) همکار پژوهشی آزمایشگاه مواد غیرآلی دانشگاه کلن آلمان ۱۳۹۶ تاکنون رییس هیئت …

دکتر محبوبه دولتیاری

دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تبریز

استادیار دانشگاه تبریز  (سال ۱۳۹۱-۱۳۹۳)

دوره تحقیقاتی با بورس دانشگاه کلن آلمان  ( سال ۱۳۹۶و همکاری تا کنون ادامه دارد.)

همکار پژوهشی آزمایشگاه مواد غیرآلی دانشگاه کلن آلمان ۱۳۹۶ تاکنون

رییس هیئت مدیره و مدیر فنی شرکت آرمان جستجوگران (سال ۱۳۹۳ تاکنون)

مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی: بیش از ۱۰۰ مقاله  ISIتاکنون

کتاب: ۲ کتاب پذیرفته شده برای چاپ در اشپرینگر آلمان

اختراعات: ۶ اختراع ثبت شده تاکنون

مقالات کنفرانس: بیش از ۲۰۰ مقاله در کنفرانسهای بین المللی تاکنون

دوره های تحصیلی:

کارشناسی : دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، رشته شیمی محض (سال ۱۳۷۶-۱۳۸۰ )

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، رشته شیمی معدنی (سال ۱۳۸۰-۱۳۸۲ )

استاد راهنما: خانم دکتر خاتمیان

دکترا: دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، رشته شیمی گرایش نانو مواد (سال ۱۳۸۴-۱۳۸۹ )

استاد راهنما: آقای دکتر عبدالعلی عالمی

فرصت مطالعاتی : دانشگاه کلن آلمان (سال ۱۳۸۶-۱۳۸۸ )

استاد راهنما: پروفسور گرد مایر و پروفسور اکسل کلاین

فوق دکترا: دانشگاه تبریز (سال ۱۳۸۹-۱۳۹۱)

استاد راهنما: پروفسور علی رستمی