پخش مواد ضدعفونی کننده و ماسک با همکاری حوزه ۳۲ بسیج شهری – سفیران سلامت – شرکت Asepe در جهت کنترل و از بین برده ویروس کرونا